ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
7.000 KD
1 سال
7.000 KD
1 سال
7.000 KD
1 سال
.net
7.000 KD
1 سال
7.000 KD
1 سال
7.000 KD
1 سال
.org
7.000 KD
1 سال
12.000 KD
2 سال
12.000 KD
2 سال
.us
7.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.info
7.000 KD
1 سال
7.000 KD
1 سال
7.000 KD
1 سال
.biz
7.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.tv
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.ws
15.000 KD
1 سال
15.000 KD
1 سال
15.000 KD
1 سال
.nu
15.000 KD
2 سال
N/A
N/A
.bz
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.cc
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.com.kw
30.000 KD
1 سال
30.000 KD
1 سال
30.000 KD
1 سال
.net.kw
30.000 KD
1 سال
30.000 KD
1 سال
30.000 KD
1 سال
.org.kw
30.000 KD
1 سال
30.000 KD
1 سال
30.000 KD
1 سال
.edu.kw
30.000 KD
1 سال
30.000 KD
1 سال
30.000 KD
1 سال
.co.uk
10.000 KD
2 سال
N/A
N/A
.ae
20.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.sa.com
40.000 KD
2 سال
N/A
N/A
.fm
30.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.com.tw
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.mobi
7.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.idn
7.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.me
10.000 KD
1 سال
10.000 KD
1 سال
10.000 KD
1 سال
.asia
7.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.com.sa
100.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.tt
300.000 KD
2 سال
N/A
N/A
.co
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.cn
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.hk
25.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.jp
35.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.sg
25.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.sh
34.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.tw
20.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.gov.kw
30.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.am
30.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.at
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.ms
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.hn
50.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.ly
30.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.to
40.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.travel
50.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.com.eg
60.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.pw
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.uk.com
20.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.bike
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.clothing
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.guru
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.holdings
20.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.plumbing
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.singles
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.ventures
20.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.equipment
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.gallery
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.graphics
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.lighting
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.photography
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.camera
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.estate
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.xyz
7.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.bio
24.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.mawqe
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.nyc
25.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.pro
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.website
10.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.in
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.blue
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.ooo
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.solutions
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.school
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.cafe
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.st
15.000 KD
1 سال
15.000 KD
1 سال
15.000 KD
1 سال
.club
15.000 KD
1 سال
N/A
N/A
.jobs
75.000 KD
1 سال
75.000 KD
1 سال
75.000 KD
1 سال
.xxx
30.000 KD
1 سال
30.000 KD
1 سال
30.000 KD
1 سال
.group new!
15.000 KD
1 سال
15.000 KD
1 سال
15.000 KD
1 سال
.lawyer new!
20.000 KD
1 سال
20.000 KD
1 سال
20.000 KD
1 سال
.موقع
15.000 KD
1 سال
15.000 KD
1 سال
15.000 KD
1 سال
.sa
100.000 KD
1 سال
100.000 KD
1 سال
100.000 KD
1 سال
.trading
30.000 KD
1 سال
30.000 KD
1 سال
30.000 KD
1 سال
.fish
15.000 KD
1 سال
15.000 KD
1 سال
15.000 KD
1 سال
.store
30.000 KD
1 سال
30.000 KD
1 سال
30.000 KD
1 سال
.vc
25.000 KD
1 سال
25.000 KD
1 سال
25.000 KD
1 سال
.company
10.000 KD
1 سال
10.000 KD
1 سال
10.000 KD
1 سال
.io
30.000 KD
1 سال
30.000 KD
1 سال
30.000 KD
1 سال
.consulting
42.070 KD
1 سال
42.070 KD
1 سال
42.070 KD
1 سال
.it
40.000 KD
1 سال
40.000 KD
1 سال
40.000 KD
1 سال
.eu
15.000 KD
1 سال
15.000 KD
1 سال
15.000 KD
1 سال
.live new!
15.000 KD
1 سال
15.000 KD
1 سال
15.000 KD
1 سال
.app new!

سال
N/A
N/A
.marketing
15.000 KD
1 سال
15.000 KD
1 سال
15.000 KD
1 سال
.bank new!
360.000 KD
1 سال
N/A
300.000 KD
1 سال
.services new!
15.000 KD
1 سال
15.000 KD
1 سال
15.000 KD
1 سال
.delivery
20.000 KD
1 سال
20.000 KD
1 سال
20.000 KD
1 سال
.restaurant
20.000 KD
1 سال
20.000 KD
1 سال
20.000 KD
1 سال
.online
20.000 KD
1 سال
20.000 KD
1 سال
20.000 KD
1 سال
.boutique
15.000 KD
1 سال
15.000 KD
1 سال
15.000 KD
1 سال
.clinic
20.000 KD
1 سال
20.000 KD
1 سال
20.000 KD
1 سال
.business
7.000 KD
1 سال
7.000 KD
1 سال
7.000 KD
1 سال
.capital
20.000 KD
1 سال
20.000 KD
1 سال
20.000 KD
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains